Duyurular Duyurular


En İyi Sözlü ve Poster Bildiriler açıklandı... Detaylı bilgi için tıklayınız.          Kongremize göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz...


KONU BAŞLIKLARI

 • Akut Dönem Su Sağlama
 • Afet Dönemlerinde Kullanılabilir Su Arıtma Sistemleri ve Teknolojileri
 • Afetlerde İçme ve Kullanma Suyu Temininde Taşıma (Tanker, Kırba vb.) Su
 • Rehabilitasyon Döneminde Su Yönetimi
 • Terörizm ve Su
 • KBRN ve Su

 • Doğal Kaynak Suları
 • Doğal Mineralli Sular
 • Ambalajlı Su Kaynaklarının Tahsisi ve Yönetimi
 • Ambalajlı Sularda İzin İşlemleri Denetim ve Yaptırımlar
 • Ambalajlı Sularda Kullanılan Kaplar
 • Ambalajlı Su Satış Yerleri
 • Ambalajlı Sularda Online Takip Sistemleri
 • Ambalajlı Sularda HACPP Yönetim Sistemi

 • İçme Suyu Kaynaklarının Korunması
 • İçme Suyu Temin Edilen Yeraltı ve Yüzey Su Kalitesinin Belirlenmesi
 • Hidrojeolojik Çalışmalar Işığında Su Kaynaklarının Yönetimi
 • İçme-Kullanma Suyu Temininde Proje ve Etüt Çalışmaları
 • Su Şebeke Sistemleri
 • Su Depolarının Yapımı
 • Su Depolarının Temizliği
 • İsale Hatları
 • Bina İçi Su Yapıları, Malzemeleri ve Armatürler
 • Bina Tipleri ve İlişkili Su Sistemleri, Yararları ve Bağlantılı Riskler
 • Binalarda Su Sistemleri İle İlgili Ulusal ve Uluslararası Politikalar
 • İçme-Kullanma Sularında Mikrobiyal Kirlilik
 • İçme-Kullanma Suyunda Dezenfeksiyon ve Önemi
 • İçme-Kullanma Suyunda Kullanılan Dezenfektanlar
 • Dezenfeksiyon (Klorlama) Cihazları ve Sistemleri
 • Bina İçi Su Yapıları (bina içi su tesisatı, armatürler, atıksu sistemleri vb)
 • Arıtma Sistemlerinde Trihalometan Ölçümleri
 • İçme-Kullanma Suyu Kalitesinin İzlenmesi ve Sağlık Bakanlığı'nın Rolü
 • İçme-Kullanma Suyu Temininde Yerel Yönetimlerin Rolü
 • İçme-Kullanma Suyu Çalışmalarında Yerel Yönetimlerin Finansman Sorunları ve Çözüm Önerileri
 • İçme Suyu Kaynaklarında Ortaya Çıkan Siyanotoksinler
 • İçme-Kullanma Suyu Arıtımı ve Kullanılan Yöntemler
 • İçme Suyu Arıtma Tesislerinin Tasarım ve İşletme Esasları
 • İçme Suyu Kaynakları ve İçme Suyu Arıtma Tesislerinde İşletme Problemleri
 • Şehir İçi Su Kaynakları ve İnsan Etkileşimi
 • İçme Suyu Kaynağı Olarak Akarsu
 • İçme-Kullanma Suyunda Arsenik, Alüminyum, Nitrat Kirliliği ve Yönetimi
 • Çapraz Bağlantı ve Geri Emilim
 • Hastane İnşaat ve Tamiratlarında İçme Suyu Kirliliği
 • İklim Değişikliğinin İnsan Sağlığı Üzerine Etkisi
 • İklim Değişikliğinin İçme Suyu Kaynakları Üzerine Etkisi

 • Termal Su Kaynakları, Arama ve İşletme Ruhsatı ve Yönetimi
 • Termal Sularda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Görev ve Sorumlulukları
 • Termal Suların Sağlık Amaçlı Kullanımı
 • Kaplıca ve Talassoterapi Tesisleri ve İzinlendirilmesi
 • Kaplıcalarda Hijyen

 • Halk Sağlığı Laboratuvarları
 • Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarları
 • Su ve Atıksu Laboratuvarlarında Yeni Teknikler ve Teknolojiler
 • Özel Laboratuvarların Yetkilendirilmesi
 • Belediye Su ve Atıksu Laboratuvarları
 • Akreditasyon

 • Yeraltı Suyu Kirlenmesi
 • Denizlerde Petrol Kirliği
 • Polisiklik Aromatik Hidrokarbon (PAH) Kirliliği
 • Nitrat Kirliliği
 • Pestisit Kirliliği
 • Ağır Metal Kirliliği
 • Arsenik Uygunsuzluğu
 • Sularda Radyoaktif Kirlenme
 • Farmasötik Bileşiklerin Sucul Ortamda Bulunuşu

 • Ülkemiz Su Mevzuatı
 • Avrupa Birliği Su Mevzuatı
 • Ülkemizin Su Kirliliği Konusunda Taraf Olduğu Anlaşmalar

 • Su Ürünlerinde Ağır Metallerin Taşınımı
 • Balık Çiftlikleri – Su Etkileşimi

 • Ülkemizde Günümüzde Varolan Su Sorunları
 • Önümüzdeki 10 Yılda Ülkemizde Olası Su Sorunları
 • Önümüzdeki 50 Yılda Ülkemizde Olası Su Sorunları
 • Suda Ar-Ge ve İnovasyon

 • Tarımsal Uygulamalar ve Su Kaynakları
 • Tarımsal ve Hayvansal Su Gereksiniminin Belirlenmesi
 • Tarımsal ve Hayvansal Uygulamalarda Su Temini
 • Tarımsal ve Hayvansal Uygulamalarda Atık Su Bertarafı
 • Tarımsal Kirleticilerin İçme-Kullanma Suyu Kaynakları Üzerine Etkisi
 • Gıda Üretiminde Su

 • Tarihsel Süreçte Su Yönetimi
 • Tarihte Su Sağlama Sistemleri
 • Su İle Ünlü Şehirler
 • Su Masalları
 • Su Destanları
 • Su Deyimleri

 • Yüzme Havuz Suyu Kalitesinin Belirlenmesi ve İzlenmesi
 • Yüzme Havuzlarında Hijyen
 • Yüzme Havuz Suyunun Şartlandırılması ve Havuz Suyu Operatörlerinin Eğitimi

 • Yüzme Suyu Kalitesinin İzlenmesi, Yüzme Alanlarının Belirlenmesi ve Sağlık Bakanlığı'nın Rolü
 • Yüzme Suyu Profillerinin Belirlenmesi
 • İklim Değişikliğinin Yüzme Sularına Etkisi

 • Havza Yönetimi
 • Deniz ve İçsu Kaynaklarının Yönetimi
 • Aşırı Su Kıtlığına Karşı Teknolojik ve Sosyal Adaptasyon
 • Su Kaynaklı Salgınlar
 • Su ve Canlılar
 • Su Çevrimi
 • Sucul Yaşam-İnsan Toplulukları İlişkisi
 • Suyla İlgili Araştırma Gereksinimleri ve Yöntemleri
 • Kentlerde Su: Süs Havuzları Ve Süs Bahçeciliği
 • Spor ve Rekreasyon Ortamı Olarak Su
 • Spor ve Rekreasyonda Kullanılan Su
 • Su Savurganlığının Önlenmesi
 • Sağlık Kuruluşlarında Su Yönetimi
 • Sintine Suları
 • Su Konusunda Risk İletişimi
 • Sanayide Su Yönetimi